Hondenschool Vóóóruit is gevestigd te Winterswijk Miste aan de Misterweg 240 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland onder nummer 87748622.

1. Begrippen, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
 2. Trainer/Instructeur: medewerker van de hondenschool.
 3. Cursist: hondeneigenaar die de Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
 4. Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.
 5. Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer abonnementen of activiteiten.
 6. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden, die geldt, is de versie die te vinden is op hondenschooldelaar.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

2. Algemene regels

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn.
 2. De hond dient voor aanvang goed te zijn uitgelaten. Laat je de hond uit rondom onze locatie, dan ruim je de ontlasting op! Het is niet de bedoeling dat de omgeving overlast van onze hondenschool heeft. Op onze locatie staan genoeg vuilnisbakken.
 3. De deelnemende hond draagt een halsband, of Y-tuig aan een gewone lijn van minimaal 1.50 lang. Sliplijnen, kettingen en alle andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan.
 4. Honden dienen onder alle omstandigheden aangelijnd te zijn! Zowel op als rondom de trainingslocatie.
 5. Laat honden niet met elkaar spelen! Zeker niet aangelijnd!
 6. Loopse teven: Mits de hond is aangelijnd en een broekje draagt.
 7. Kinderen onder de 16 jaar mogen niet deelnemen aan de les. In verband met de veiligheid dienen kinderen altijd onder toezicht van de ouder te blijven en is het niet toegestaan om te spelen tijdens de les. Ze mogen uiteraard wel mee komen om te kijken. Liefst maar 1 kind per ouder.
 8. Het gebruiken van de agility materialen is niet toegestaan zonder toestemming én toezicht van een agility trainer!
 9. Het is verboden te roken op ons trainingsterrein. Roken op de parkeerplaats is wel toegestaan. Parkeren kan op onze eigen parkeerplaats. Rijd hier stapvoets! En houd rekening met elkaar.

3. Aangaan van de overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met Hondenschool Vóóóruit.
 2. Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van de Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
  1. Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus. De cursist wordt verzocht het nieuw verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen vóór de laatste lesdag. Dan is een nieuwe serie lessen weer gereserveerd.
 3. Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen vóór de eerste lesdag.
 4. In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
 5. De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus. Een cursus bestaat uit de periode van één kwartaal, waarbij minimaal 10 lessen worden aangeboden.
 6. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

4. In aanmerking komen voor cursus

 1. De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.
 2. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.
 3. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
 4. De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.
 5. Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van een platte halsband of een tuig met gesp- of steeksluiting. Slipkettingen, prikbanden, half checks, halti’s en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.
 6. Indien de cursist met een hondenras van de lijst hoog-risico aan de training wil deelnemen, is dit toegestaan in de puppy- en jonge hondencursus. Overige trainingen vindt overleg met de trainer plaats.
 7. De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen.
 8. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.
 9. Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek.

5. Cursussen

 1. Puppy socialisatiecursus: Cursist komt in aanmerking voor puppy socialisatiecursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft van 8 weken.
 2. Jonge honden training: Cursist komt in aanmerking voor de jonge hondentraining wanneer de hond waarmee deel genomen wordt tussen de 5 maanden en een jaar oud is.
 3. Gehoorzaamheidstraining: Cursist komt in aanmerking wanneer de hond waarmee wordt deelgenomen minimaal 8 maanden oud is.
 4. Agility Training: voor de beginnerstraining en hoger dient de hond minimaal 13 maanden oud te zijn, voor de jonge honden agility is de hond minimaal 8 maanden oud.

6. Annulering van lessen

 1. Doorgang van de training wordt bepaald door de hondenschool. Wanneer een les niet doorgaat zal de trainer/instructeur tijdig afbellen. Wanneer de trainer/instructeur niet heeft afgebeld gaat de les door.
 2. Indien een cursist minimaal 24 uur van tevoren afzegt met een gegronde reden kan in overleg met de instructeur en mits er ruimte is in een andere groep worden deelgenomen.
 3. Als de cursist vanwege persoonlijke omstandigheden één of meer lessen annuleert, die niet aan het bovenstaande artikel 5.2 voldoen, dan is dit voor rekening van de cursist. De hondenschool is hier niet aansprakelijk voor.
 4. Als de cursist vanwege persoonlijke omstandigheden niet verschijnt op de afgesproken training is dit voor rekening van de cursist.
 5. Bij groepsles heeft de cursist het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen, als deze op de hoogte van de oefeningen is.
 6. Bij ziekte/afwezigheid van de trainer:
  1. Zal de hondenschool een vervangende trainer/instructeur regelen; of
  2. Haalt de trainer/instructeur de betreffende les op een nader te bepalen datum/tijdstip in, mits aan de 10 lessen per kwartaal voldaan wordt

7. Aansprakelijkheid van de hondenschool

 1. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
 2. Alle aansprakelijkheid is te allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.
 3. Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is de hondenschool ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500 euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
 5. De Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.

8. Aansprakelijkheid van de cursist

 1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen, aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de activiteit plaatsvindt.
 2. De hondenschool adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.
 3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

9. Copyright

 1. Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

10. Geschillen

 1. Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst. Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.